MERSIN KÜLTÜR MERKEZI

1925

1 Ocak 1925Gazi Mustafa Kemal Konya'ya doğru yola çıktı.
3 Ocak 1925Türkiye-Letonya dostluk antlaşması (Varşova) yapıldı.
11 Ocak 1925Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci İnönü Zaferi'nin Dördüncü Yıldönümü dolayısıyla Konya'da bir konuşma yaptı ve bu zaferin inkılâp tarihimizin bir sayfası olduğunu belirtti.
11-15 Şubat 1925Doğu'da Şeyh Sait ayaklanması başladı.
14 Şubat 1925Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa öldü. (T.B.M.M.'nde Ali Çetinkaya ile vuruşması sonucu)
16 Şubat 1925Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti adı ile) kuruldu.
17 Şubat 1925Âşar kaldırıldı.
25 Şubat 1925Dinin siyasete alet edilmemesi hakkındaki kanun kabul edildi.
26 Şubat 1925Fransız şirketince yönetilen Tütün Rejisi'nin 1 Mart'ta kaldırılmasına ilişkin "Tütün İdare-i Muvakkatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
2 Mart 1925Fethi (Okyar) kabinesi istifa etti. İsmet (İnönü) 3 Mart'ta Hükümeti kurdu. (Bu olay da Şeyh Sait Ayaklanmasına bağlıdır)
4 Mart 1925Takrir-i Sükun (huzur ve güveni sağlama, anarşiyi önleme) Kanunu TBMM de kabul edildi.
8 Mart 1925Adliye vekillerinden Prof. Seyit (Bey) öldü.
9 Mart 19256 Mart'ta Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan dört gazeteden sonra bugün iki gazete daha kapatıldı.
5 Nisan 1925Şeker Fabrikalarının kurulması ile ilgili kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
17 Nisan 1925Ankara-Yahşihan demiryolu işletmeye açıldı. (20 Kasım : Yahşiyan - Yerköy demiryolu işletmeye açıldı)
19 Nisan 1925"Cumhuriyet'in İlan günü olan 29 Teşrinievvel (Ekim) Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
19 Nisan 1925T.B.M.M.'nde "Ticaret Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu" kabul edildi.
22 Nisan 1925T.B.M.M.'nde "Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu" kabul edildi.
22 Nisan 1925T.B.M.M.'nde "Kadastro Kanunu" kabul edildi.
5 Mayıs 1925Ankara'da Gazi Orman Çiftliğinin kurulması için işe başlandı.
5 Mayıs 1925Yunanistan'daki Ermeni komitecilerinin Gazi Mustafa Kemal'i öldürmekle görevlendirdikleri Manok Manükyan Ankara'da idam edildi.
3 Haziran 1925Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.
29 Haziran 1925Şeyh Sait ile 46 adamı Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nce bir gün önce idama mahkum edildi
23 Ağustos 1925İstanbul'da Sarayburnu'nda Mustafa Kemal'in ilk heykeli dikildi.
27 Ağustos 1925Mustafa Kemal Paşa şapka ile İnebolu Türkocağına geldi. (Kastamonu seyahati boyunca, kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmaları.)
1 Eylül 1925Ankara'da Birinci Türk Tıp Kongresi toplandı.
2 Eylül 1925Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.
2 Eylül 1925Sivas'ta gericiler şapka ve tekkeler konusunda ayaklandı. (İstiklal Mahkemesi'nce cezalandırıldılar)
4 Eylül 1925İstanbul'da bir baloda Türk Kadınları ilk kez güzellik yarışmasına katıldı.
13 Eylül 1925Gazi Mustafa Kemal, Elazığ İstiklal Mahkemesinde yargılanan gazetecileri bağışladı.
1 Ekim 1925Bursa dokuma fabrikası, Gazi Mustafa Kemal'in konuşmasıyla açıldı.
11 Ekim 1925"İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin 2626 Numaralı ve 11 Teşrinievvel 1341 Tarihli Kararnamesi yayınlandı: Resmi Merasimde Giyilecek Elbise ve Teferruatı Hakkında Talimatname" (Frak, silindir v.b.)
14 Ekim 1925Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Muallim Mektebi'nde yaptığı konuşmada : "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir" dedi.
5 Kasım 1925Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
14 Kasım 1925Gazi Mustafa Kemal'in Mütareke sıralarında Şişli'de oturduğu eve bir plaka kondu.
22 Kasım 1925İstanbul Darülfünunu'na İnkılap tarihi kürsüsü ve bir inkılap müzesi kurulması konusunda Edebiyat Fakültesi meclisinde karar alındı.
23 Kasım 1925Şuray-ı Devlet (Danıştay) yeniden kuruldu.
25 Kasım 1925Şapka Kanunu çıktı.
30 Kasım 1925Tekke ve Zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun yürülüğe girdi.
8 Aralık 1925Maarif Vekaleti "Türk Birliğini Parçalamaya Çalışan Cereyanlar" üzerine bildiri yayınladı. (Kürt, Laz, Çerkez, Kürdistan, Lazistan adlarının kullanılmaması, bu konularda mücadele edilmesi)
9 Aralık 1925T.B.M.M.'nde "Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun" kabul edildi.
17 Ararlık 1925Türk - Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı. (S.S.C.B. bu antlaşmayı 7 Kasım 1945'te bozdu.)
26 Aralık 1925Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında Kanun kabul edildi.
"KRONOLOJİ" sayfasına dönmek için buraya tıklayınız...

"ANA SAYFA" ya dönmek için buraya tıklayınız...